برچسب: بازرسی کشتی ها

0

بازرسی دریایی

خدمات بازرسی بین المللی آرتیمت وسیعی از بازرسی های دریایی را بنا به درخواست مشتریان از جمله صادر كنندگان، حمل كنندگان، صاحبان كشتی، اجاره كنندگان كشتی، شرکت های خدمات دریایی، شركت های بیمه و...